Τελευταία ενημέρωση 30 Ιουνίου 2019

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπει την πρόσβαση και τη χρήση του παρόντος ιστότοπου (στο εξής χάριν συντομίας «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» ή «Ιστότοπος») και τις συναλλαγές που διενεργούνται μέσω αυτού. Ο Ιστότοπος αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης εισιτηρίων και άλλων προϊόντων μέσω του διαδικτύου, τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρία με την επωνυμία ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε. , στην διεύθυνση ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 96-98, ΑΘΗΝΑ , Α.Φ.Μ. 093176498 , Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (στο εξής χάριν συντομίας «η Εταιρία»).

Η Εταιρία αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών(στο εξής ο «Ευρωπαϊκός Κανονισμός» ή «ΓΚΠΠΔ»). Επίσης, η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τη μέγιστη προσοχή και λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για τη διασφάλιση τους.

Η ακόλουθη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μαζί με την Πολιτική Cookies αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Χρήσης και Συναλλαγών του Ιστότοπου και ενιαίο με αυτούς σύνολο. Σκοπός της ακόλουθης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι σας ενημερώσει σχετικά με το ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε, τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε και πως τα επεξεργαζόμαστε, ποιοι είναι οι αποδέκτες τους, πως προστατεύουμε το προσωπικό σας απόρρητο και ποια είναι τα δικαιώματα και οι επιλογές σας σχετικά με αυτά. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε με προσοχή την ακόλουθη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την Πολιτική Cookies και τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών του Ιστότοπου και να βεβαιωθείτε ότι τα έχετε κατανοήσει πλήρως και ότι συμφωνείτε μαζί τους. Εάν δεν συμφωνείτε με την ακόλουθη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή/και με τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών ή/και την Πολιτική Cookies, οφείλετε να απέχετε από την επίσκεψη, περιήγηση και εν γένει, τη χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και να αναθεωρεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies οποτεδήποτε, ειδικά σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται λόγω αλλαγών στο ισχύον νομικό πλαίσιο και προς συμμόρφωση με αυτό. Για κάθε τέτοια μεταβολή της η Εταιρία θα σας ενημερώνει μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Σας προτρέπουμε να ελέγχετε περιοδικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies για το αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μετά την πραγματοποίηση τέτοιων τροποποιήσεων, θα θεωρείται ότι συναινείτε και αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις στο σύνολο τους ανεπιφύλακτα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, ερώτηση ή νομική απαίτηση σχετικά με το απόρρητο και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρία, η οποία στην περίπτωση αυτή φέρει κατά τον Νόμο, την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η επικοινωνία σας με την Εταιρία μπορεί να γίνει κάνοντας χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που παρατίθενται κατωτέρω είτε τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή μέσω ταχυδρομείου ή κάνοντας χρήση της φόρμας επικοινωνίας που προσφέρεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 96-98, ΑΘΗΝΑ

Τηλ:210 3821704

Mail: cinema@94.69.6.62

H Εταιρία δε φέρει ευθύνη για τους όρους των πολιτικών απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων που διέπουν την πρόσβαση σε άλλους δικτυακούς τόπους, προς τους οποίους σας δίδεται ενδεχομένως η δυνατότητα σύνδεσης μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τη χρήση συνδέσμων (links). Κάθε τρίτος δικτυακός τόπος εφαρμόζει τη δική του πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων, επί της οποίας η Εταιρία δεν έχει κανένα έλεγχο. Κάθε σύνδεση σας με τρίτο δικτυακό τόπο, ακόμα και αν πραγματοποιείται μέσω συνδέσμων (links) μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, γίνεται με δική σας ευθύνη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

«Προσωπικά δεδομένα» (ή «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα») είναι οι πληροφορίες και τα στοιχεία, που μπορούν να προσδιορίσουν και να ταυτοποιήσουν φυσικά πρόσωπα και ειδικότερα τα υποκείμενα των δεδομένων αυτών. Ως ταυτοποίηση στο παραπάνω πλαίσιο νοείται η εξακρίβωση της ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου. Τέτοια προσωπικά δεδομένα είναι πχ. το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το φύλλο, ο αριθμός τηλεφώνου, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), η διεύθυνση IP, δεδομένα χρήσης σε ιστότοπους όπως το όνομα χρήστη (username), οι κωδικοί πρόσβασης (password) κλπ.

2.ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

Εάν είστε απλοί επισκέπτες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, δεν είστε υποχρεωμένοι να αποκαλύπτετε στοιχεία της ταυτότητας σας. Η γνωστοποίηση τέτοιων στοιχείων ζητείται σε περιπτώσεις, όπως λχ. για την εγγραφή σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, για την επικοινωνία σας με αυτό, για τη λήψη, καταχώρηση και διεκπεραίωση των παραγγελιών σας, για τη λήψη ενημερωτικών δελτίων (Newsletters) κλπ. και τα στοιχεία που λαμβάνονται από εσάς είναι εμπιστευτικά και απόρρητα. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ζητάει από εσάς να παρέχετε πληροφορίες που αφορούν στη φυλετική ή εθνική σας καταγωγή, στα πολιτικά σας φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σας σε ενώσεις, σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή σωματεία, στην υγεία, στη σεξουαλική ζωή και στον γενετήσιο προσανατολισμό σας, σε τυχόν ποινικές διώξεις ή καταδίκες σας, ή να αποκαλύψετε γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα που σας αφορούν.

Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τους παρακάτω σκοπούς:

Κατά τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ζητείται το ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για την επικοινωνία (e-mail), ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας σας και στοιχεία πληρωμής, όπως το είδος πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ο αριθμός και το όνομα του κατόχου αυτής, η ημερομηνία λήξης, o κωδικός ασφαλείας CVV κλπ. Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης σας μαζί μας (δηλαδή για την αγορά των εισιτηρίων - προϊόντων που προσφέρει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα). Στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης, η Εταιρία δικαιούται να κάνει χρήση των ανωτέρω πληροφοριών για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας, πχ. για την ταυτοποίηση σας, εάν απαιτείται.

Κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή σε άλλες προωθητικές ενέργειες, θα σας ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές καταχωρίζονται και είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση σας προκειμένου να γίνετε λήπτες της σχετικής υπηρεσίας, δηλαδή να μετάσχετε στους διαγωνισμούς και στις προωθητικές ενέργειες και να μπορείτε να λάβετε τα προσφερόμενα δώρα, εφόσον πληρούνται τα σχετικά κριτήρια κατά τους όρους του εκάστοτε διαγωνισμού και ενέργειας.

Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται επίσης προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν για τους παρακάτω σκοπούς:

(α) για την επικοινωνία μαζί σας και για τη διαχείριση των αιτημάτων σας.

(β) για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (Newsletters), στο πλαίσιο της εμπορικής επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να σας κρατάει ενήμερους για τις νέες ταινίες, τα προϊόντα, τις προβολές, τις προσφορές, τους διαγωνισμούς και τις προωθητικές ενέργειες.

(γ) για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της σχέσης μαζί σας. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρία δικαιούται να κάνει χρήση δεδομένων για λόγους στατιστικής και ανάλυσης προκειμένου να εξάγει συμπεράσματα αναφορικά με την αλληλεπίδραση των χρηστών με τον Ιστότοπο. Περαιτέρω, η Εταιρία μπορεί, πάντα με τη συγκατάθεση σας, να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας σας προκειμένου να διενεργεί έρευνες αγοράς και έρευνες αναφορικά με το ποσοστό ικανοποίησης των ληπτών των υπηρεσιών της, αλλά και για την πραγματοποίηση επικοινωνιών (κλήσεων) σχετικά με την προώθηση και προμήθεια νέων ή άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών της.

(δ) για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρίας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών και για την αποτροπή, αποκάλυψη και διαχείριση πιθανών περιστατικών απάτης, κακόβουλων ή αντισυμβατικών ενεργειών αναφορικά με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω είναι νόμιμη διότι πραγματοποιείται είτε για το σκοπό της εκτέλεσης μεταξύ μας σύμβασης ή για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας που μας έχετε ζητήσει ή διότι έχετε παραχωρήσει τη συγκατάθεση σας (Νομική Βάση της επεξεργασίας).

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας όσο αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως λχ. για σκοπούς επικοινωνιών (κλήσεων) μαζί σας, για τη λήψη μηνυμάτων και ενημερωτικών δελτίων (Newsletters), κατά τον τρόπο που αναπτύσσεται παρακάτω και κατά τα προβλεπόμενα στον Νόμο.

Σε περίπτωση που κατά την εγγραφή σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή κατά την καταχώρηση των παραγγελιών σας ή κατά οιαδήποτε άλλη χρήση των παρεχόμενων εδώ υπηρεσιών, σας παρέχεται κωδικός πρόσβασης (password) για την πρόσβαση σας σε στοιχεία και δεδομένα που σας αφορούν (όπως ενδεικτικά, στοιχεία που αφορούν στο περιεχόμενο, στην αξία ή στην πορεία της παραγγελίας σας, στα προσωπικά σας δεδομένα, σε στοιχεία πιστωτικών καρτών σας κλπ.) οφείλετε να επιδεικνύετε τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, να τηρείτε τον κωδικό αυτό απόρρητο και να μην τον κοινοποιείτε σε τρίτους

3.ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας μπορούν να έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της Εταιρίας ή και τρίτοι, όπως:

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για το σκοπό της επεξεργασίας των πληρωμών που διενεργούνται στο πλαίσιο των συναλλαγών σας με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Εξωτερικοί συνεργάτες οι οποίοι παρέχουν στην Εταιρία υπηρεσίες φιλοξενίας (web hosting), τεχνικής υποστήριξης ή άλλες συναφείς υπηρεσίες.

Δημόσιες υπηρεσίες, διοικητικές και δικαστικές αρχές και εποπτεύουσες και ρυθμιστικές αρχές, εφόσον και κατά το μέτρο που απαιτείται από τον Νόμο, από δικαστική απόφαση ή από οποιαδήποτε άλλη πράξη δεσμευτική για την Εταιρία στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της ή προς προάσπιση των δικαιωμάτων της.

Η Εταιρία δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα στους ανωτέρω αποδέκτες αποκλειστικά στα πλαίσια εκτέλεσης των συναλλαγών της μαζί σας και για τους λοιπούς σκοπούς που αναπτύσσονται ανωτέρω ή για συναφείς με αυτούς σκοπούς. Η Εταιρία δε θα διαθέσει προς πώληση ούτε θα διαβιβάσει ή θα δημοσιοποιήσει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση σας.

Η Εταιρία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφάλειας και οργάνωσης αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το προσωπικό της Εταιρίας δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης, οι οποίοι ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης που γνωρίζουν εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και η Εταιρία χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει τα δέοντα υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας προκειμένου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έναντι απώλειας ή κακής χρήσης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κοινοποίησης, τροποποίησης ή καταστροφής τους. Στο βαθμό που η Εταιρία χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες, όπως ανωτέρω, προς τους οποίους διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα, οι συνεργάτες αυτοί συμμορφώνονται με τη νομοθεσία.

4. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για το εύλογο χρονικό διάστημα που επιβάλλεται από τον σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο βαθμό που η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εκτέλεση σύμβασης, η Εταιρία τηρεί τα προσωπικά δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε σύμβασης και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από τη νομοθεσία. Στο βαθμό που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται σε έννομη υποχρέωση, ο χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων καθορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, τις προβλεπόμενες παραγραφές δικαιωμάτων και αξιώσεων, αλλά και τα έννομα συμφέροντα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων.Στις περιπτώσεις όπου η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκει η Εταιρία, ο χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων καθορίζεται από την ανάγκη που εξυπηρετεί ο κάθε σκοπός επεξεργασίας και για εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που εφαρμόζονται και η δυνατότητα προάσπισης των δικαιωμάτων της Εταιρίας ενώπιον των δικαστικών ή άλλων αρμόδιων αρχών. Στις περιπτώσεις όπου η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεση σας (είτε απλή είτε ρητή), ο χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων εάν δεν προκύπτει άλλως από τα ανωτέρω ή από τον Νόμο, παύει με την ανάκληση της συγκατάθεσης σας.

5. ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ

Με την καταχώρηση των στοιχείων σας για την παροχή υπηρεσιών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων βάσει των όρων της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Βέβαια στις περιπτώσεις που επιβάλλεται από τον Νόμο, θα καλείστε να παρέχετε ρητά τη συγκατάθεση σας. Ειδικότερα:

Με την εγγραφή σας ως πελάτη/μέλος ή/και με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ή/και με την επικοινωνία σας με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εφόσον εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα, συναινείτε ότι η Εταιρία θα δικαιούται να χρησιμοποιήσει αυτά όπως είναι απαραίτητο, προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την μεταξύ σας συναλλαγή ή/και για τη παροχή της αιτούμενης από εσάς υπηρεσίας. Επιπλέον, σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίων με επιστροφή αντιτίμου, συναινείτε ότι η Εταιρία θα δικαιούται να χρησιμοποιήσει αυτά τα προσωπικά σας δεδομένα για την επιστροφή των χρημάτων προς εσάς.

Με τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή σε άλλες προωθητικές ενέργειες, εφόσον εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα, συναινείτε ότι η Εταιρία θα δικαιούται να χρησιμοποιήσει αυτά για την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων διαγωνισμών και προωθητικών ενεργειών.

Με την εγγραφή σας στην υπηρεσία λήψης ενημερωτικών δελτίων (Newsletters), συναινείτε ότι η Εταιρία θα δικαιούται να επεξεργάζεται και να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου για την αποστολή e-mails που περιέχουν πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία) αναφορικά με την Εταιρία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Με την ολοκλήρωση έκαστης συναλλαγής σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συναινείτε ότι εφόσον απαιτείται και υπάρχουν εύλογες ενδείξεις, η Εταιρία θα δύναται να συλλέξει και να επεξεργαστεί όλα τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκάλυψη κάθε παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Με την καταχώρηση των προσωπικών σας δεομένων συναινείτε ότι η Εταιρία δικαιούται να τα επεξεργάζεται για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων της πάντα στο πλαίσιο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών και για την αποτροπή, αποκάλυψη και διαχείριση πιθανών περιστατικών απάτης, κακόβουλων ή αντισυμβατικών ενεργειών αναφορικά με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας.

Παράλληλα, αναγνωρίζετε ότι η Εταιρία οφείλει σύμφωνα με την νομοθεσία να γνωστοποιήσει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης προσωπικών δεδομένων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή κάθε τρίτου μέρους που εκτελεί επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που λαμβάνει γνώση της παραβίασης, εφόσον είναι πρόδηλο ότι η παραβίαση ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και της ελευθερίες των υποκειμένων τους. Η Εταιρία οφείλει να προβαίνει σε ενημέρωση των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και παντός άλλου σχετικού προσώπου ή αρμόδιας αρχής στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

6. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Οι υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος δεν προορίζονται για άτομα κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών και ζητάμε να μην παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα εάν είστε κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών.

Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες των ανηλίκων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων και η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν χρήση του Ιστότοπου από ανήλικους εν αγνοία των γονιών ή των νόμιμων κηδεμόνων τους. Οι γονείς και οι νόμιμοι κηδεμόνες οφείλουν να είναι ενήμεροι ότι πληροφορίες ή στοιχεία που παρέχονται οικειοθελώς από ανήλικους - ή από άλλους - στο πλαίσιο ανταλλαγών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που δεν πρέπει να λαμβάνονται από τους ανήλικους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Εταιρία καμία ευθύνη δεν φέρει. Η Εταιρία προτρέπει τους γονείς και τους νόμιμους κηδεμόνες να πληροφορούν τα ανήλικα τέκνα σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου, ιδίως δε αναφορικά με την υποβολή στοιχείων ή πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα μέσω αυτού.

7. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται από εσάς με ελεύθερη βούληση και δεν είναι υποχρεωτική. Υποχρεωτική καθίσταται μόνο στο βαθμό που η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διενέργεια συναλλαγών με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και για τη λήψη των παρεχόμενων από αυτό υπηρεσιών.

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΓΚΠΠΔ) θεσπίζει ορισμένα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

• Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε και να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, που η Εταιρία επεξεργάζεται. Η Εταιρία υποχρεούται με σαφή και απλή διατύπωση να σας ενημερώνει για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλει τα προσωπικά σας δεδομένα, για το ποια δεδομένα σας επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα τα κρατάει και να σας παρέχει πρόσβαση σε αυτά.

• Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, εάν αυτά είναι ανακριβή ή να ζητήσετε τη συμπλήρωση τους, εφόσον είναι ελλιπή.

• Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

• Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την προσωρινή ή οριστική διακοπή της επεξεργασίας όλων ή ορισμένων μόνο από τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

• Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, προκειμένου να τα διαβιβάσετε σε τρίτον, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρία να διαβιβάσει εκείνη τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτο – υπεύθυνο επεξεργασίας.

• Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία από την Εταιρία των προσωπικών σας δεδομένων σας, στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Η Εταιρία οφείλει να ικανοποιήσει το αίτημα σας και να σταματήσει την επεξεργασία, εκτός και εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

• Δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων: έχετε δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μια απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση αυτή θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.

Περαιτέρω έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ (marketing) συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ενημερωτικών δελτίων (Newsletters).

Εφόσον θεωρείτε ότι υφίσταται παραβίαση από την Εταιρία της νομοθεσίας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή για την Εταιρία, καθώς και σε οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εποπτεύουσα αρχή για την Εταιρία είναι η:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Σχετικά με την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, η Εταιρία μεριμνά για την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα αιτήματά σας. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να αποστείλετε στην Εταιρία e-mail με συγκεκριμένο αίτημα ή/και ενέργεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση cinema@94.69.6.62 να απευθυνθείτε στην Εταιρία στο τηλ. 210 3821704 καθημερινά από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. ή να αποστείλετε έγγραφη επιστολή στη διεύθυνση της έδρας της Εταιρίας. Για την ικανοποίηση κάθε αιτήματος θα πρέπει να προσκομίζετε επαρκή αποδεικτικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την ταυτότητας σας. Η Εταιρία θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει, εγγράφως, το αίτημά σας εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίηση του αιτούντα. Σε περίπτωση που η Εταιρία αδυνατεί να ικανοποιήσει το αίτημα, θα εξηγήσει εγγράφως τους λόγους.

8. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

GDPR / Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

http://www.dpa.gr/